top of page

رهیافت 2

سکونت در روح فرصتی برای توجه به ناشناخته‌ها

 

ساکن روح

   آسمان درهای خود را نمی‌گشاید‌‌، مگر بر روح‌های لطیف‌‌، که خود را از خشونت و    سرسختی افکار و اعمال آزار دهنده رها کرده باشند‌.

اکنون با کشف بدن پلاسمایی انسان[1]‌‌، حتی در دیدگاه علم، پرواز در فضاهای لایتناهی و دیدن نادیدنی‌ها و شناختن ناشناختنی‌ها فقط رؤیا نیست و فقط به ‌‌یک (قدیس) هم تعلق ندارد‌. از نیمه‌ی قرن بیستم به بعد پیشروان و جویندگان حقیقی علم و عرفان دست آشتی به هم داده و عروس علم وارد حجله‌گاه رؤیایی خویش در بهشت عرفان شد و از‌‌ این پیوند‌‌ میمون و مبارک، بارقه‌ی معرفت الهی، جرقه زده و منجر به گشایش فضاهای حقیقی بی‌پایان برای گشت و گذار عارفه در دنیای زیبا و فراموش شده‌ی قدیمی،‌‌ یا همان وعده‌گاه موعود گشته است.

دنیایی که عارفان شرقی طلایه‌داران آن بودند، با اسم جدیدتری به نام (متافیزیک) بر انسان کنونی عرضه شده و انسان گریز پا از متافیزیک را متوجه حقایق پشت پرده و درک آن نموده است ‌‌اینک ترکیب علم و عرفان تبدیل به مجهزترین سلاح و عالی‌ترین روش، برای از بین بردن خرافات و بیهوده‌نگری گشته و این امر مستلزم مسئول بودن شخص برای علت وجودی و پیدایش خویش و توجه او به اصل بصیرت (انتخاب اولیه) بوده و در نهایت کمک بزرگی جهت تعالی انسان و کشف قوانین صحیح طبیعت‌‌ می‌باشد اکنون‌‌، انسان (روح الهی) سوار بر مرکبی از علم و عرفان‌‌، به جایگاه و مقام حقیقی و ارزشمند خود رو نهاده‌‌، تا بودش شیرین خود را در خانه‌ی، گمشده‌ی دیرین مزمزه کند و به آرامش نهایی برسد و ‌‌این معنای سکونت در روح‌‌ می‌باشد‌. رسیدن به سرور سرمدی و نشئگی از عشق الهی‌‌، بر ورای حجاب‌های عظیم، رسیدن به چنان شیفتگی و وجد و شور و حـــالی‌‌، که جوینده‌ی خدا را‌‌، رقصان در دل‌‌ می‌کند و ‌‌این تجربه‌ی شیرین سکونت در روح و لمس آسمان ‌‌می‌باشد‌. دیگر انسان تبدیل به موجودی معنوی‌‌ می‌شود که هرگز انرژی منفی ‌‌ایجاد نمی‌کند هیچ‌ وقت موجب اضمحلال خویش و تخریب محیط زندگی‌اش نمی‌شود (چون عامل اصلی تخریب کره‌ی زمین و کهکـشان‌ها، نیـروی‌هـای منفـی است کـه از طریـق تفکرات منفی اعمال‌‌ می‌شود) و موجب کُشت و کشتار نفسی (کالبد فیزیکی) و کدری لایه‌های حوزه‌ی انرژی بدن و حتی موجب تخریب و کدری لا‌‌یه‌های کیهانی‌‌ می‌شود.

   تفکر جدید، بعد از تجربه‌های بی‌شمار و بی‌بندوباری‌های بسیار در رده‌های مختلف انسانیت و پس از گذشت زمان‌های طولانی که انسان غرق در هواهای نفسانی و سیراب کردن امیال خود بوده است‌‌، زیبنده برگشتی، به عوالم تجربه‌های آسمانی اشراق (روش کشف و مشهود)‌‌ می‌باشد.  

    در همین جا و همین حالا‌‌ می‌توانی وارد ارتعاشاتی بشوی که زیباترین تصاویر را مشاهده، بی‌نظیرترین رضایت‌های درونی را کسب کرده و افق‌های طلایی آرزوها را بر خود بگشایی آنگاه اسرار فرشتگان را در بهشت پنهان وجود انسان خاکی تماشا خواهی کرد.

    برای سکونت در روح باید امواج روحانی را با بدن اختری هماهنگ کرد تا بتواند خود را از فرکانس‌های پست و ارتعاشات منفی رها ساخته و وارد ارتعاشات لطیف گشته و ارمغان لطافت را نصیب شما نماید. اگر بیاموزیم خودمان و دیگران را ببخشیم تا رفتارهای‌مان روحانی شود، تعادل در کیهان‌های الهی برقرار خواهد شد و دیگر بشریت محکوم به رنج نخواهد بود.

    تشعشعات عشق و سرور و مستی در پاک‌ترین و شفاف‌ترین لایه‌های ‌هاله‌هایمان شروع به ساطع کردن شادمانی در فرکانس‌هایی با طول موج بلند شده و بسامدهای استرس‌زا ما را رها خواهند کرد.

    بشر سعادتمند با قدرت جادویی عشق الهی، شهروند صمیمی شهرهای بهشت حقیقی و قابل لمس گشته و با ساکن شدن در روح، خود را از نزدیک‌ترین سایت‌های آسمانی تا ارتعاشات بی‌نهایت و بی‌کران خواهد گسترانید.

   

 

سیرجادویی

ذره از صـوتـی پــدیـد آمـد همی!

                                                        ذره‌هـا بـا ذره‌هـا پـیـوســتـنـی

این خروش و جوش فرمان خداست

                                                       گر خـردمنـدی نبینـی نارواست 

صـورت اشـیا شـعـور ذات اوسـت

                                                      ذره بـیـنی ‌‌یا خلأ موجی نکوسـت  

سـیـرجـادویـی و تعـقیب و گـریز

                                                     ذره‌هـا را‌‌ مـی‌پــرانـد خـرد و ریـز    

ذره‌هـا در ذره‌هـا رقصان چـو برف

                                                     نـو عـروسـانـه به تختی در شرف 

مـعـبـدی از بـهـرجانـان ساخته

                                                   ذره‌هـا بـر ذره‌هــا دل بـاخـته

رسم عشق و عاشقی از بـر کنون

                                                      همزبـان و ‌‌یـار و هـم‌پیـکـر کنون

وحدت جان‌ها به عالم دیـدنی‌ست

                                                          راستی! جان بی ردا، جانی غنی ست

 

 

 

 

 

زیرنویس:

1. همان بدن نورانی‌‌، روح‌‌، قالب اثیری.

 

 

 

 

کتاب سایت اندیشه های آسمانی  نویسنده :عزیزه پورحسن طالاری

                                                                                                            ترجمه :رویا مجیدی

 

بخش اول

بخش سوم

 

 

bottom of page