top of page

اینترنیورسال : چگونه دامنه ی تفکرات مان را در جهان هستی بالا ببریم؟

اگر بخواهیم از نظر علمی در سطح گسترده تر و با شکوه تر قرار بگیریم آیا شکوه و شگفتی موجود در جهان باید کوچک تر و ناچیزتر بشود تا ما قادر به درک آن شویم؟! یا باید این شکوه و شگفتی را در خود بوجود آوریم تا بتوانیم به درک شگفتی های عالم برسیم ؟

 

 

سایت های آسمانی            

 

کل کیهان مجمعـی و فوق انسان زیرِ آن[1]

                                                           چرخه‌های بی کـران در کهکشان باشد عیان

شاهد و مشهود با هم در تلاشی بس وسیع[2]

                                                           هوشـمندی‌‌ مي نمـايد رخ بـه روی خـبرگان

وحی رسالت‌‌ می‌دهد باید جمیـع عـارفـان

                                                    پنجه در پنجه گشایند پرده­ های آسمان[3]

سـاخـتار ذهـن انسان اشتـراکی دایمـی

                                                        در فضاهـای حقـیـقی مشتـرک دارد بـه آن

رقص ذره در خلاء موجی گشاید همچنان

                                                        در اتم رقـص و سـمـاعِ ذره‌هــای بـی‌کـران[5]

جوهر بنیاد هستی بی شمارش‌ها پلانک

                                                       بـاز كـوچـكـتر ز ثابـت هـا بيـفرايـد توان[6]

چین‌ها افتاد، از فرسودگی بر کهکـشان

                                                   هـوش هسـتي در پناه عشق حق باشـد امان[7]   فیلسوفـانی بصیـر‌اندیشمـندانی سُتـرگ                         

                                                 بایـت‌های بیـلیـونی آني می‌دارن عیان [8] 

صد حجاب بر رخ نهاده مه جمال آسمان    

                                                       نـو رسیـده‌‌ می‌زدایـد، درد و رنج زایـمان[9]       

تنبلان فیضی نبردن از فضاهای شهـود 

                                                       بی خبـر بهـتر بـمیـرد درخرابـات نهان[10]   

 

 

 

 زیرنویس ها :

1. کیهان مجموعه و انسان زیر مجموعه‌ی آن است.   

2. جهان مشهود و انسان شاهد آن است و آگاهی کیهانی خود را بر روی جویندگان‌‌ می‌گشاید.           

3. پیامبران، انسان‌ها را به‌اندیشه و جستجو در آفرینش دعوت کرده‌اند.                                   

4. اتحاد مشهود و شاهد موجب وحدت‌‌ می‌شود.

5. فضاهای خالی که‌‌ می‌‌میراند و‌‌ می‌آفریند، در اتم الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها در پیرامون  ذره هستند و نه چسبیده به آن. خلاء زنده همان اقیانوس عشق و رحمت الهی است.

6. در کوانتوم پس از اتم به الکترون، نوترون و پروتون‌‌ می‌رسیم و باز با تجزیه ی آنها به ذرات کوچکتر از ثابت.(پلانک)

7. وقتی در فضا چین خوردگی ‌‌ایجاد‌‌ می‌شود ماده پدیدار گشته و حضور خود را اعلام‌‌ می‌کند.

8. ذهن از فضا در هر ثانیه‌‌ میلیاردها بابت اطلاعاتی، دریافت‌‌ می‌کند.    

9و10. آگاهی کیهانی به کسانی که به اسرار و راز هستی توجهی نشان نمی‌دهند و عمرشان را در بی‌خبری گذرانده و تمام وقت شان و فرصت شان را در مادیات تلف کرده و دنبال وراجی های تمام نشدنی ذهن می روند، راز خود را نمی‌گشایند.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page